นวัตกรรมการศึกษา คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้สอนจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถตอบโจทย์กับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น โดยจะต้องนำเอานวัตกรรมการศึกษามาใช้เพื่อให้การเรียนรู้มีความทันสมัย

นวัตกรรมทางการศึกษา คืออะไร?

นวัตกรรมการศึกษา เป็นการนำแนวคิด วิธีในการปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ได้รับการพัฒนา โดยการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม เพื่อนำมาใช้สำหรับการจัดการศึกษา โดยมีจุดประสงค์ในการแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพ และให้เกิดความสำเร็จแก่ผู้เรียน

ลักษณะของนวัตกรรมการศึกษา มีดังนี้

โดยจะเป็นการนำเอาแนวคิดและวิธีการต่างๆ มาใช้จัดการศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีวิธีการต่างๆดังนี้

 • แนวคิดหรือแนวทางปฏิบัติใหม่ ซึ่งได้มีการดัดแปลงมาจากแนวความคิดเดิม หรือแนวทางปฏิบัติเดิมที่ไม่ประสบความสำเร็จให้มีความสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและทำให้เกิดผลสำเร็จได้ โดยจะมีการจัดระบบขั้นตอนการทำงาน ซึ่งจะพิจารณาจากกระบวนการ ข้อมูล ผลลัพธ์ เพื่อให้มีความเหมาะสมก่อนทำการเปลี่ยนแปลง
 • แนวคิดที่ยังไม่มีการนำมาปฏิบัติในวงการศึกษา อาจจะเป็นสิ่งใหม่เพียงบางส่วน หรืออาจจะเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด แล้วนำมาแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
 • แนวคิดหรือแนวปฏิบัติที่มีมาแต่เดิมแล้วปรับปรุงให้มีความทันสมัย และมีการพิสูจน์ประสิทธิภาพด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
 • แนวคิดหรือแนวปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม โดยจะเอื้อยอำนวยให้มีความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
 • แนวคิดหรือแนวปฏิบัติที่มีการค้นพบใหม่ และยังไม่ได้เผยแพร่หรือมีการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน

ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา

 • นวัตกรรมด้านหลักสูตร เช่น หลักสูตรรายบุคคล หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรบูรณาการ เป็นต้น
 • นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ เช่น การสอนโดยการใช้สถานการณ์จำลอง การสอนโดยการใช้บทบาทสมมติ กระบวนการเพื่อสร้างความตระหนัก การสร้างความคิดแบบรวบยอด การสร้างทักษะสำหรับการคิดคำนวณ เป็นต้น
 • นวัตกรรมด้านสื่อการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนทางออนไลน์ แบบฝึกทักษะ สไลด์ประกอบเสียง เป็นต้น
 • นวัตกรรมด้านการประเมินผล เช่น การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการตัดเกรด การลงทะเบียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
 • นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ เช่น ฐานข้อมูลคณะอาจารย์และบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษา ฐานข้อมูลนักศึกษา เป็นต้น

ประโยชน์ของนวัตกรรมการศึกษา

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
 • ทำให้เกิดเครือข่ายของความรู้
 • ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น
 • เพิ่มบรรยากาศการเรียนรู้ให้มีความสนุกสนาน
 • ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ความสามารถของตนเอง ในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่
 • ทำให้ผู้เรียนสามารถคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
 • ช่วยให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเลือกเรียนในสิ่งที่มีความเหมาะสมกับความสามารถ

หากผู้สอนมีการใช้สื่อสารสนเทศอย่างเหมาะสม มีวิธีการนำเสนอการสอนที่มีความน่าสนใจ ใช้นวัตกรรมการศึกษามาช่วยสนับสนุน ก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุก และอยากเรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้น